Chứng Chỉ Quốc Gia

Hiện nay chứng chỉ Tin Học A-B-C đã ngừng cấp, được thay thế bởi chứng chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản (gọi tắt Tin Học Cơ Bản) và chứng chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Nâng Cao (gọi tắt Tin Học Nâng Cao) 

Riêng chứng chỉ Tiếng Anh A-B-C vẫn còn tổ chức thi và cấp chứng chỉ bình thường