Tin Học Văn Phòng

@NỘI DUNG TIN HỌC CƠ BẢN

1. Microsoft Word Cơ Bản:

- Tổng Quan về Microsoft Word

- Một số thao tác cơ bản và thông dụng

- Định dạng ký tự

- Định dạng văn bản

- Định dạng trang tài liệu

- Chèn đối tượng vào văn bản

- Lập bảng biểu (Table)

- Soạn thảo văn bản hành chính

2. Microsoft PowerPoint Cơ Bản:

- Các thao tác thêm, xóa Slide

- Các thao tác chèn hình ảnh

- Sử dụng định dạng Themes cơ bản

- Định dạng Background

- Định dạng Table

- Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình

- Thiết lập ứng dụng

3. Microsoft Excel Cơ Bản:

- Tổng quang về Microsoft Excel

- Định dạng dữ liệu trong Excel

- Hàm trong bảng tính Excel

 

@NỘI DUNG TIN HỌC NÂNG CAO

1. Microsoft PowerPoint Nâng Cao

- Thiết kế nội dung và hình thức bài trình chiếu hiệu quả

- Định mẫu chung cho bài trình chiếu với Slide Master

- Giới thiệu và cách đưa âm thanh vào bài trình chiếu

- Giới thiệu và cách đưa mình họa phim vào bài trình chiếu

- Trigger

- Hyperlink

- Đồ thị và sơ đồ

2. Microsoft Word Nâng Cao

- Một số kỹ thuật xử lý văn bản nâng cao

(Định dạng Style, tạo mục lục tự động, đánh số trang, tạo header footer....)

- Trộn thư (Mail Merge)

- In ấn tài liệu

 3. Microsoft Excel Nâng Cao

- Các thủ thuật nâng cao trong Excel

- Các nhóm hàm nâng cao

- Cơ sở dữ liệu trong Excel

- Thống kê với lệnh Data Table, Sub Total, Consolidate, Pivot Table